Skip to content


INFORMACJA DLA PRACOWNIKA: RODO

1. Administratorem danych osobowych jest MODEL-ART Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie.

2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych : ul. 11-go Listopada 30D 14-100 Ostróda , modelart@modelart.com.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
4. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a. bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń;
b. organom państwowym – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze (sądy, ZUS, Urząd Skarbowy, NFZ itd.);
c. podmiotom przyznającym benefity pracownikom,
d. podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników;
e. podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
f. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Model Art. sp. z o.o.;
g. podmiotom świadczącym dla Model Art. sp. z o.o. usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.


7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej: do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.


8. Pracownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – art. 16 RODO);
• usunięcia (gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora danych; w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; w przypadku gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem- art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO – między innymi w przypadku gdy dane są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• udostępnienia danych celem przeniesienia (art. 20 RODO).

9. Żądania, o których mowa w pkt 8 są realizowane poprzez kontakt pracownika z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2. Termin odpowiedzi administratora na żądanie wynosi do 30 dni.

10. Pracownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

 


Podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).